پرسشنامه ارزیابی آمادگی سرمایه‌گذاری مانارایکا

به سؤالات زیر به روشی پاسخ دهید که به بهترین وجه شرکت شما را توصیف کند.
در پاسخ های خود صادقانه و متفکر باشید.
استفاده از این ابزار صرفاً به منظور کمک به شما در درک مرحله بلوغ شرکتتان می باشد.
9 سؤال وجود دارد. ارزیابی باید کمتر از 5 دقیقه طول بکشد.